« Espaiobert

— Convocatòria Beques Hàbitat Artístic Castelló

HAC

SISENA CONVOCATÒRIA

HÀBITAT ARTÍSTIC CASTELLÓ

de

4 BEQUES HÀBITAT ARTÍSTIC CASTELLÓ

I

1 BECA HÀBITAT ARTÍSTIC CASTELLÓ – ABROAD

1.- OBJECTE
 
L’Ajuntament de Castelló de la Plana convoca públicament la sisena edició de les beques Hàbitat Artístic Castelló.
 
La convocatòria té com a objecte la concessió de 5 beques: 4 beques Hàbitat Artístic Castelló i 1 beca Hàbitat Artístic Castelló – Abroad.
 
De la convocatòria de 4 beques Hàbitat Artístic Castelló, 2 es dirigixen a artistes de nacionalitat espanyola, una de les quals estarà destinada a artistes amb residència a la província de Castelló i l’altra a artistes amb residència a la resta de províncies espanyoles; i les altres 2 van dirigides a artistes estrangers que no tinguen la seua residència a Espanya, totes elles per a la realització d’un projecte artístic de tema lliure dins dels paràmetres de l’art actual i en totes les seues disciplines: pintura, escultura, gravat, dibuix, fotografia, vídeo, obra gràfica, instal•lació, videoart, art electrònic, admetent-se igualment els projectes multidisciplinaris.
 
Les seues comeses principals seran el desenvolupament del seu projecte artístic, la participació en totes les activitats programades i la creació i realització d’activitats paral•leles al seu projecte artístic, així com l’intercanvi d’experiències amb la resta d’artistes becats i amb el teixit cultural de Castelló i el seu focus d’influència.
 
La convocatòria d’1 beca Hàbitat Artístic Castelló – Abroad es dirigix a artistes de nacionalitat espanyola que tinguen la seua residència a la ciutat de Castelló de la Plana, per a la realització d’un projecte artístic de tema lliure en la residència GlogauAir, Artist in Residence Program, Berlín-Alemanya. El projecte es podrà realitzar en qualsevol disciplina artística: pintura, escultura, gravat, dibuix, fotografia, vídeo, obra gràfica, instal•lació, videoart, art electrònic, admetent-se igualment els projectes multidisciplinaris.
 
La seua comesa principal serà el desenvolupament d’un projecte artístic en convivència amb artistes de diferents nacionalitats i en contacte virtual amb els quatre becats Hàbitat Artístic Castelló.
 
2.- REQUISITS
 
Les 5 beques objecte d’aquesta convocatòria s’adjudicaran per mitjà de concurs entre les persones aspirants que reunisquen els requisits següents abans que acabe el termini de presentació de les sol•licituds i els acrediten documentalment:
 
A) Tindre experiència i trajectòria artística demostrable.
B) No haver sigut beneficiari/ària amb anterioritat de beques Hàbitat Artístic Castelló convocades per l’Ajuntament de Castelló de la Plana.
C) Tindre entre 23 i 40 anys en la data de la sol•licitud.
D) Ser espanyol/a i tindre la seua residència a Espanya o ser estranger/a i no tindre la seua residència a Espanya.
En el cas de la beca Hàbitat Artístic Castelló – Abroad, ser espanyol/a i tindre la seua residència a la ciutat de Castelló de la Plana amb una antiguitat mínima continuada de 5 anys amb anterioritat a la data de la sol•licitud.
E) No incórrer en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari/ària establertes en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 13 de novembre, General de Subvencions, la qual cosa s’acreditarà per mitjà de declaració responsable (inclosa en la sol•licitud).
 
 
3.- DURACIÓ
 
El període de duració de les beques Hàbitat Artístic Castelló per a la realització, muntatge, exposició i difusió del projecte creatiu serà del dilluns 2 de novembre de 2015 al dilluns 16 de maig de 2016, ambdós inclosos. Durant el mes de maig es durà a terme una exposició col•lectiva de tots els treballs realitzats, que coincidirà amb la Nit de l’Art de Castelló.
 
El període de duració de la beca Hàbitat Artístic Castelló – Abroad per a la realització del projecte creatiu serà de 6 mesos compresos entre novembre de 2015 i abril de 2016, ambdós inclosos, i es realitzarà en la residència GlogauAir, Artist in Residence Program. Glogauer Str. 16 – 10999 Berlín – Alemanya. A la seua finalització, i de tornada a la ciutat de Castelló, s’incorporarà a l’espai de treball de l’Hàbitat Artístic Castelló, amb el qual establirà una sinergia amb què integrar el seu projecte en l’exposició col•lectiva, que s’inaugurarà al mes de maig de 2016, coincidint amb la Nit de l’Art de Castelló.
 
4.- DOTACIÓ
 
L’import màxim de cada beca serà:
 
 per a cada artista estranger/a beneficiat/ada amb una beca Hàbitat Artístic Castelló: nou mil sis-cents euros (9.600,00 €). S’abonarà mensualment (des de novembre fins a abril inclusivament) a cada becari/ària, a raó de mil sis-cents euros (1.600,00 €) bruts mensuals, sobre els quals s’aplicaran les retencions fiscals corresponents.
 per a cada artista espanyol/a beneficiat/ada amb una beca Hàbitat Artístic Castelló (resident a la província de Castelló o a la resta de províncies espanyoles): sis mil nou-cents euros (6.900,00 €). S’abonarà mensualment (des de novembre fins a abril inclusivament) a cada becari/ària, a raó de mil cent cinquanta euros (1.150,00 €) bruts mensuals, sobre els quals s’aplicaran les retencions fiscals corresponents (1).
 per a l’artista espanyol/a resident a la ciutat de Castelló beneficiat/ada amb una beca Hàbitat Artístic Castelló – Abroad: nou mil sis-cents euros (9.600,00 €). S’abonarà mensualment (des de novembre fins a abril inclusivament), a raó de mil sis-cents euros (1.600,00 €) bruts mensuals, sobre els quals s’aplicaran les retencions fiscals corresponents (1). De la quantitat indicada, l’artista haurà de satisfer cinc-cents euros (500,00 €) mensuals a la Residència GlogauAir, quedant l’import restant per a la seua manutenció i materials necessaris per a la consecució del seu projecte artístic.
 
Les beques Hàbitat Artístic Castelló, l’import total de les quals ascendix a trenta-tres mil euros (33.000 €), atés que la seua comptabilitat pressupostària afecta a dos exercicis pressupostaris, de conformitat amb la forma de pagament establerta en la clàusula 13a, es finançaran segons el desglossament següent:
 
• Pressupost 2015. L’import d’onze mil euros (11.000 €), que es correspon amb la despesa de les beques per als mesos de novembre i desembre de 2015, a càrrec de l’aplicació pressupostària 2015-5-33400-48100.
• Pressupost 2016. L’òrgan competent assumirà el compromís de consignar la quantitat de vint-i-dos mil euros (22.000 €), que es correspon amb la despesa de les beques per al període comprés entre gener i maig de 2016, ambdós inclosos.
 
(1) Nota informativa. El percentatge aplicable a les retencions fiscals, vigent en la data de publicació d’aquestes bases -sense perjuí que es veja modificat posteriorment-, es correspon amb els següents:
– Per a espanyols un 2% de l’import brut.
 
– Per a estrangers un 24,75% de l’import brut. Si hi ha conveni de doble imposició entre Espanya i el país d’on procedix el becat/ada, el percentatge serà del 0%. Per a això haurà de presentar certificat de residència fiscal en el país d’origen expedit per l’autoritat competent del seu país (Agència Tributària o Ministeri d’Hisenda d’origen).
 
La beca Hàbitat Artístic Castelló – Abroad, l’import total de la qual ascendix a nou mil sis-cents euros (9.600 €), atés que la seua comptabilitat pressupostària afecta dos exercicis pressupostaris, de conformitat amb la forma de pagament establerta en la clàusula 13a, es finançarà segons el desglossament següent:
 
• Pressupost 2015. L’import de tres mil dos-cents euros (3.200,00 €), que es correspon amb la despesa de la beca per als mesos de novembre i desembre de 2015, a càrrec de l’aplicació pressupostària 2015-5-33400-48100.
• Pressupost 2016. L’òrgan competent assumirà el compromís de consignar la quantitat de sis mil quatre-cents euros (6.400,00 €), que es correspon amb la despesa de la beca per al període comprés entre gener i maig de 2016, ambdós inclosos.
 
(1) Nota informativa. El percentatge aplicable a les retencions fiscals, vigent en la data de publicació d’aquestes bases -sense perjuí que es veja modificat posteriorment-, es correspon amb els següents:
– Per a espanyols un 2% de l’import brut.
 
5.- TERMINI
 
El termini de presentació de les sol•licituds començarà l’endemà de la seua publicació en el Butlletí Oficial de la Província (d’ara en avant BOP) i finalitzarà el 15 de juny de 2015. La convocatòria es publicarà, a més de en el BOP, en el Portal de la Ciutadania de l’Ajuntament de Castelló de la Plana (https://portal.castello.es/PortalCiudadano/).
 
6.- LLOC DE PRESENTACIÓ DE SOL•LICITUDS
 
Les sol•licituds es presentaran en els llocs següents:
 
Registre General de l’Ajuntament (pl. Major, núm. 1)
Junta de Districte Nord (pl. del Primer Molí, s/n)
Junta de Districte Sud (c/Ricard Català cantó amb Joaquín Marqués)
Junta de Districte Est (av. Germans Bou, núm. 27)
Junta de Districte Oest (pl. Espanya, s/n, antiga estació Renfe)
Junta de Districte Marítim (passeig Bonavista, núm. 28, Grau de Castelló)
 
També es podrà utilitzar qualsevol dels mitjans de presentació i enviaments establerts en l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú (d’ara en avant Llei 30/1992).
 
7.- DOCUMENTACIÓ
 
Tota la documentació es presentarà en espanyol o anglés (en el cas de documents expedits en un altre idioma, s’hi adjuntarà una còpia degudament traduïda a l’espanyol o a l’anglés). Les sol•licituds hauran d’estar acompanyades de la següent documentació i en aquest ordre:
 
a) Full de sol•licitud degudament omplit i firmat, disponible en www.castello.es.
En el cas dels/de les aspirants residents a la ciutat de Castelló, la residència dels/de les quals complisca amb el requisit d’antiguitat que establix el punt 7.d) d’aquestes bases, s’haurà d’especificar la seua preferència per 1 beca Hàbitat Artístic Castelló o per 1 beca Hàbitat Artístic Castelló – Abroad en la casella del full de sol•licitud destinat a això. (1 foli).
b) Fotocòpia del Document Nacional d’Identitat o passaport per als/a les aspirants amb nacionalitat espanyola i passaport per a la resta d’aspirants amb validesa mínima fins a la finalització de la beca (1 foli).
c) Fotografia recent de tipus passaport amb el nom i cognoms (1 foli).
d) Certificat d’empadronament, justificant del cens o volant (justificant vigent emés per la institució pública competent que justifique el domicili de la persona aspirant a la beca) per part dels aspirants a una beca Hàbitat Artístic Castelló.
En el cas dels/de les aspirants a una beca Hàbitat Artístic – Abroad, certificat d’empadronament que justifique el domicili de la persona aspirant a la beca i la seua residència en la ciutat de Castelló amb una anterioritat mínima de 5 anys a la data de la sol•licitud. (1 foli).
e) Curriculum Vitae abreviat (1 foli) en què es detalle de forma clara i en aquest ordre:
-Exposicions individuals, instal•lacions, projeccions o exhibicions (segons disciplines artístiques).
– Premis.
-Titulació/ons acadèmica/ques relacionada/es amb les Belles Arts, Disseny i/o Comunicació Audiovisual, o amb les disciplines que es mencionen en l’objecte d’aquesta convocatòria (pintura, escultura, gravat, dibuix, fotografia, vídeo, obra gràfica, instal•lació, videoart o art electrònic).
-Formació universitària i no universitària relacionada amb les Belles Arts, Disseny i/o Comunicació Audiovisual, o amb les disciplines que es mencionen en l’objecte d’aquesta convocatòria (pintura, escultura, gravat, dibuix, fotografia, vídeo, obra gràfica, instal•lació, videoart o art electrònic).
f) Acreditació documental dels mèrits al•legats al currículum que s’hi adjuntaran per l’ordre següent: exposicions, instal•lacions o exhibicions individuals; premis; titulació acadèmica; i formació universitària i no universitària relacionada amb Belles Arts, Disseny i/o Comunicació Audiovisual, o amb les disciplines que es mencionen en l’objecte d’aquesta convocatòria. Aquesta documentació haurà de presentar-s’hi per mitjà de còpies en color. No s’acceptaran originals ni documentació adjunta, com ara catàlegs, fullets… (24 folis).
h) Sinopsi del projecte (màxim de 100 paraules) (1 foli).
i) Memòria completa del projecte, especificant el seu objectiu, pla d’actuació (fases de desenvolupament i dates) i justificació personal de la conveniència de dur-lo a terme dins del termini de duració de la beca. Només s’admetrà un projecte per persona. L’extensió màxima de la memòria serà de 10 folis, amb una lletra ARIAL, grandària 11, interlineat simple.
j) Declaració responsable (inclosa en la sol•licitud) de no incórrer en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari/ària, establertes en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
k) Certificats emesos per l’Agència Estatal d’Administració Tributària i la Tresoreria General de la Seguretat Social, d’estar al corrent en el compliment de les obligacions fiscals i amb la Seguretat Social. Aquesta documentació no haurà de ser aportada per la persona sol•licitant quan autoritze a l’Ajuntament de Castelló de la Plana a obtindre directament dels òrgans administratius corresponents l’acreditació del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, circumstància que manifestarà en la sol•licitud.
Per qüestions d’organització i valoració, aquest material ha de presentar-se en format DinA 4, enquadernat i ocupant un màxim de 40 folis, a doble cara, en total. Es desestimarà tota documentació que no s’ajuste a aquesta norma.
En el cas de projectes audiovisuals l’artista podrà aportar un únic DVD que acompanye a la documentació exigida.
L’Ajuntament de Castelló es reserva el dret de sol•licitar, amb la indicació prèvia de la Comissió Avaluadora, la presentació de documentació complementària així com la presentació d’obra original, o d’un nombre major d’obres com a suport al projecte.
El material de les propostes presentades que resulten becades, quedarà en propietat de l’Ajuntament de Castelló. El material corresponent als/a les candidats/es no becats/ades haurà de ser arreplegat per les persones interessades en el termini d’un mes comptador des de la publicació de la resolució definitiva de la present convocatòria. Les despeses derivades de la devolució dels treballs seran a càrrec de les persones interessades. En el cas que no s’arrepleguen els treballs l’Ajuntament de Castelló de la Plana es reserva la possibilitat de procedir a la seua destrucció.
 
S’exclouran de la convocatòria aquelles sol•licituds que no vinguen acompanyades de tota la documentació requerida.
 
8.- CRITERIS DE BAREMACIÓ
 
Les condicions de mèrit qualificables per la Comissió Avaluadora, degudament justificades i el barem que s’ha d’aplicar de 100 punts com a màxim, són els següents:
 
A-PROJECTE: fins a un màxim de 70 punts. La Comissió avaluarà els projectes presentats pels/per les artistes.
B-CURRICULUM VITAE: fins a un màxim de 15 punts valorats en funció de la seua rellevància.
 
Exposicions, instal•lacions o exhibicions individuals ___________________ fins a 10 punts.
(S’atorgarà 1 punt per exposició individual presentada)
En relació amb les exposicions individuals no s’admetran aquelles que es realitzen en llocs que no tinguen com a finalitat la seua dedicació a activitats artístiques (restaurants, hotels, bars…).
 
Premis ____________________________________ fins a un màxim de 5 punts.
(Només es valoraran els primers premis i s’atorgaran 1 o 2 punts en funció de la rellevància de la institució que els atorga, segons el parer de la Comissió Avaluadora. No tindran consideració de premis, a l’efecte d’aquesta convocatòria, les mencions o reconeixements).
 
 
C-EXPEDIENT ACADÈMIC: fins a un màxim de 15 punts.
 
a. Titulació universitària: es puntuarà fins a un màxim de 10 punts. S’atorgaran 7 punts en cas de llicenciatura o grau superior, 8 punts en cas de llicenciatura o grau superior més doctorat en curs, i 10 punts en cas de llicenciatura o grau superior més doctorat, en les disciplines que es mencionen en l’objecte d’aquesta convocatòria (pintura, escultura, gravat, dibuix, fotografia, vídeo, obra gràfica, instal•lació, videoart o art electrònic). En el cas que la titulació es corresponga amb una diplomatura, s’atorgaran 5 punts per cada una fins a un màxim de 10 punts (en el cas d’aspirants de nacionalitat d’origen d’un país on l’espanyol no és llengua oficial, la titulació -igual que la resta de la documentació- haurà de presentar-se degudament traduïda a l’espanyol o a l’anglés).
b. Formació universitària i no universitària relacionada amb l’objecte de la convocatòria: es puntuarà fins a un màxim de 5 punts. S’atorgarà 1 punt per cada títol universitari o no universitari presentat (cursos d’especialització, màsters, cursos de postgrau, etc.) i que tinga relació amb les Belles Arts, el Disseny o la Comunicació Audiovisual, o les disciplines que es mencionen en l’objecte d’aquesta convocatòria (pintura, escultura, gravat, dibuix, fotografia, vídeo, obra gràfica, instal•lació, videoart o art electrònic).
 
9.- COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ AVALUADORA
 
La Comissió Avaluadora estarà formada per:
 
a) President/a: alcalde o regidor en qui delegue.
b) Secretari/ària: el secretari general de l’Administració Municipal o un funcionari/ària de l’Ajuntament en qui delegue.
c) 4 Vocals: 1 membre del Consell Municipal de Cultura, el/la director/a de l’Espai d’Art Contemporani de Castelló, 1 artista de reconegut prestigi i 1 comissari/ària o crític/a d’art, ambdós de reconegut prestigi en l’àmbit nacional.
 
La Comissió Avaluadora no podrà substituir-se ni actuar sense la presència de més de la mitat dels seus membres. Així mateix, estaran facultats per a resoldre les qüestions que puguen suscitar-se durant la realització dels barems, per a adoptar els acords necessaris que garantisquen el degut ordre d’aquestes en tot allò que s’ha previst en aquestes bases.
 
Quan concórreguen en els membres de la Comissió Avaluadora algunes de les circumstàncies previstes en l’article 28 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, aquests s’abstindran d’intervindre; de la mateixa manera els aspirants podran recusar-los en la forma prevista en l’article 29 de la Llei esmentada.
 
10.- RESOLUCIÓ DEL CONCURS
 
L’òrgan competent per a resoldre és l’Il•lm. Sr. Regidor Delegat de Cultura, que concedirà les beques, a proposta de la Comissió Avaluadora, en la qual s’inclourà la proposta de concessió de beca i una borsa de reserva per ordre de puntuació, en cas de produir-se renúncia o abandonament i es crega oportuna la continuïtat de la beca, sempre que no haja transcorregut el primer mes d’aquesta.
 
Així mateix, a proposta de la Comissió Avaluadora es podrà declarar deserta la convocatòria totalment o parcialment en el cas que, al seu criteri, les persones concursants no reunisquen mèrits suficients per a la seua adjudicació.
 
El termini màxim per a resoldre la convocatòria serà de dos mesos comptadors des de la finalització del termini per a la presentació de sol•licituds. Transcorregut aquest termini sense haver-se notificat la resolució, legitima als interessats/ades per a entendre desestimada per silenci administratiu la sol•licitud de concessió de la beca.
 
En el cas que un/a aspirant resident a Castelló, que complisca amb el requisit 7.d) d’aquestes bases, aconseguisca la màxima puntuació tant entre els/les aspirants a 1 beca Hàbitat Artístic Castelló – Abroad com entre els/les aspirants residents a la província de Castelló a una beca Hàbitat Artístic Castelló, li serà concedida aquella la preferència de la qual haja expressat en el seu full de sol•licitud.
 
 
11.- CARÀCTER DE LA BECA
 
La concessió i aprofitament de les beques no implicarà cap vinculació laboral o administrativa amb l’Ajuntament de Castelló de la Plana.
 
Les despeses derivades de viatges, allotjament i manutenció dels becats/ades, així com dels materials per al desenvolupament dels projectes correran per compte i càrrec dels beneficiaris/àries.
 
L’Ajuntament subscriurà amb una entitat asseguradora una pòlissa d’assegurança per al cas d’accident individual, de la qual seran beneficiàries les persones adjudicatàries de la beca.
 
12.- OBLIGACIONS DELS BENEFICIARIS/ÀRIES
 
a) Comunicar la seua acceptació expressa per correu electrònic (ruben.roman@castello.es) o fax (964260991) a l’Ajuntament, en un termini de 10 dies des que es comunique la seua selecció.
b) Obtindre el visat, si és el cas, ajustant-se als requeriments i terminis que establisca el Consolat o Ambaixada d’Espanya corresponent.
c) Disposar de cobertura sanitària.
d) Acceptar i complir les normes establertes en les bases d’aquesta convocatòria i les que s’establisquen en la resolució de la concessió, així com les instruccions que durant el període de vigència d’aquesta, reben de l’Ajuntament de Castelló de la Plana, a través de la persona designada a aquest efecte per la Regidoria de Cultura, participant en totes les activitats extraordinàries organitzades durant el període de duració de la beca.
e) En el cas dels beneficiaris/àries d’una beca Hàbitat Artístic Castelló, trobar-se en el Negociat de Cultura i Educació, situat al carrer Gaibiel, 4, 12003 de Castelló de la Plana, el dia 2 de novembre de 2015. Si no es contacta amb l’Ajuntament de Castelló de la Plana en el termini de 10 dies a partir del començament de la beca, es perdrà la primera mensualitat. Si transcorren 30 dies sense que el beneficiari/ària s’haja incorporat ni presente la deguda justificació, perdrà el seu dret a la beca concedida. En el cas que es justifique el retard en la incorporació, la Comissió Avaluadora podrà decidir el pagament de la mensualitat completa o de mitja mensualitat.
En el cas del beneficiari/ària d’una beca Hàbitat Artístic Castelló – Abroad, trobar-se en la residència GlogauAir, Artist in Residence Program, Glogauer Str.16 – 10999 Berlín, Alemanya, el dia 2 de novembre de 2015. Si no s’hi presenta o no contacta amb l’Ajuntament de Castelló de la Plana en el termini de 10 dies naturals a partir del començament de la beca, perdrà la primera mensualitat. Si transcorren 30 dies naturals sense que s’haja incorporat ni presente la deguda justificació, perdrà el seu dret a la beca concedida. En el cas que es justifique el retard en la incorporació, la Comissió Avaluadora podrà decidir el pagament de la mensualitat completa o de mitja mensualitat.
f) Treballar diàriament en el seu projecte dins de l’espai destinat a aquest fi i dins dels horaris que s’establisquen. A més han de participar en totes les activitats externes a què se’ls convoque fora de l’horari de treball i durant el període de duració de la beca.
g) És obligació del beneficiari/ària estranger/a de la beca Hàbitat Artístic Castelló gestionar, a la seua arribada, l’adquisició del NIE en la corresponent Oficina d’Estrangeria i donar-se d’alta a continuació en el Cens Tributari omplint el model 036/037.
h) És obligació del beneficiari/ària de qualsevol de les beques presentar en l’Ajuntament de Castelló de la plana -durant els deu dies anteriors a la seua incorporació a la residència GlogauAir- una fitxa de tercers degudament omplida i conformada per l’entitat bancària en què figure el número del compte en què es va a depositar cada mensualitat en la dotació.
i) Per als beneficiaris/àries de les beques Hàbitat Artístic Castelló, esgotar el període de permanència de la residència Hàbitat Artístic Castelló i desenvolupar completament el seu projecte durant el període de vigència d’aquesta, amb nivell de dedicació satisfactori.
Per al beneficiari/ària de la beca Hàbitat Artístic Castelló – Abroad, esgotar el període de permanència en la residència GlogauAir i desenvolupar completament el seu projecte durant el període de vigència d’aquesta, amb un nivell de dedicació satisfactori.
j) Al finalitzar el període de la beca, l’artista es compromet a presentar una memòria en què, segons els objectius marcats en la sol•licitud, es realitze una avaluació final sobre resultats i aprofitament, acompanyada de la documentació gràfica dels treballs realitzats. A la seua recepció es donarà per finalitzada la beca i s’abonarà l’última mensualitat pendent de pagament.
A més de la memòria final, en el cas de l’artista beneficiari/ària de la beca Hàbitat Artístic Castelló – Abroad, l’artista es compromet a presentar -per correu electrònic a l’adreça que es facilite des del Negociat de Cultura-, l’última setmana de cada mes, una memòria en què, segons els objectius marcats en la sol•licitud, es realitze una autoavaluació sobre els avanços i aprofitament, acompanyada de la documentació gràfica dels treballs realitzats. Haurà d’adjuntar a la memòria mensual una còpia de la factura o justificant de pagament de la mensualitat corresponent al mes per la seua estada en GlogauAir.
k) Les beques seran clausurades amb una exposició en primícia dels treballs realitzats pels/per les artistes durant el període de gaudi de les beques, per al qual hauran de facilitar informació, documentació i préstec de l’obra que se’ls sol•licite, sense exhibir de forma individual abans d’aquesta cita.
l) En finalitzar el període de la beca, a proposta de la Comissió Avaluadora, l’Il•lm. Sr. Tinent d’Alcalde-Regidor Delegat de Cultura seleccionarà una obra de cada artista, en els supòsits de sèries d’obra plàstica -en qualsevol de les disciplines que conformen l’objecte d’aquesta convocatòria-, que serà cedida a títol gratuït a l’Ajuntament de Castelló de la Plana a tots els efectes i que serà inscrita en l’Inventari General de Béns de l’Ajuntament.
En el cas que el projecte desenvolupat per qualsevol dels/de les artistes durant el període de duració de la beca -en qualsevol de les disciplines que conformen l’objecte d’aquesta convocatòria-, culmine en obra única, aquesta serà cedida a títol gratuït a l’Ajuntament de Castelló de la Plana a tots els efectes i serà inscrita en l’Inventari General de Béns del propi Ajuntament.
En el cas que el projecte desenvolupat per qualsevol dels/de les artistes durant el període de duració de la beca -en qualsevol de les disciplines que conformen l’objecte d’aquesta convocatòria-, culmine en obra artística efímera, tant els materials que componen l’obra com els drets d’exposició, instal•lació, exhibició, reproducció i documentació seran cedits a perpetuïtat a l’Ajuntament de Castelló de la Plana.
m) L’Ajuntament de Castelló podrà exercitar en exclusiva i sense finalitat lucrativa, l’exposició, reproducció en catàlegs, distribució i comunicació pública de les obres d’art que passen a integrar els fons de l’Inventari General de Béns de l’Ajuntament.
 
13.- CONDICIONS DE PAGAMENT DE LA BECA
 
Durant l’última setmana de cada mes, la persona designada per la Regidoria de Cultura elaborarà un informe del compliment de les obligacions dels beneficiaris/àries establertes en l’apartat 12é d’aquestes bases durant el mes en qüestió. Aquest document, amb el vistiplau del regidor Delegat de Cultura, serà el document vàlid per al pagament de la mensualitat corresponent, que es farà efectiu en el compte designat a aquest efecte pels becaris/àries, dins del termini dels primers deu dies del mes següent.
 
No obstant això, a fi de fer front a les despeses de desplaçament i d’adquisició de material necessari per a l’inici de l’execució del projecte, l’import acumulat de les dos primeres mensualitats de la beca corresponent a novembre i desembre de 2015, s’abonarà de forma anticipada per mitjà d’un únic pagament, dins del període dels 15 dies següents a la presentació d’un informe emés pel tècnic especialista en Gestió i Dinamització Cultural, amb el vistiplau del regidor Delegat de Cultura, en què s’acredite la incorporació de cada becari/ària a l’exercici de les activitats pròpies de la beca. Aquest pagament anticipat es realitzarà, en tot cas, dins de l’exercici 2015.
 
En el cas de renúncia de la beca, el/la beneficiari/ària haurà de notificar-ho per escrit a l’Ajuntament de Castelló de la Plana, exposant detalladament les raons de la seua renúncia i presentar un informe-memòria relatiu al contingut de la beca corresponent al període de desenvolupament, supervisat per la persona designada per la Regidoria de Cultura. Si la renúncia de la beca és per motius justificats, s’abonaria la quantitat proporcional al treball realitzat durant el període de gaudi de la beca. Si no s’apreciaren motius justificats, s’haurà de tornar l’import total de la subvenció abonada juntament amb els interessos de demora que es meriten.
 
Quedarà sense efecte la concessió i conseqüent abonament de la beca, després de l’audiència de la persona interessada i valoració per part de la Comissió Avaluadora, mitjançant una resolució del regidor delegat de Cultura en els supòsits següents:
 
– Quan a criteri de la Comissió Avaluadora, a la vista dels informes mensuals elaborats per la persona designada per la Regidoria de Cultura, no es duguera a terme de forma global l’activitat que va motivar la concessió de la beca.
– Quan deixaren de reunir-se els requisits que es van exigir per a la seua concessió
– Quan s’incompliren, a criteri de la Comissió Avaluadora, sense causa que ho justifique, les condicions establertes en aquesta convocatòria.
 
14.- NORMATIVA APLICABLE
 
Per a tot allò que no està previst expressament en aquestes bases, resultarà d’aplicació supletòria la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions; el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre General de Subvencions; l’Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions de l’Ajuntament de Castelló de la Plana, publicada en el BOP núm. 61 de 19 maig de 2009; el Decret 132/2009, de 4 de setembre, del Consell Valencià, pel qual es regula la concessió de beques; i la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
 
En cas de reclamació o conflicte seran competents els tribunals amb jurisdicció sobre la ciutat de Castelló de la Plana.
 
Castelló de la Plana, 29 de gener de 2015
 
 
(document signat electrònicament al marge)
 

 

 

BEQUES HÀBITAT ARTÍSTIC CASTELLÓ 2015